Réginald Moreels in tegenstroom over de “Sans papiers”.

Oostendenaar Réginald Moreels in tegenstroom met de heersende opvattingen over de hongerstaking van de “Sans papiers”. We geven integraal zijn opinie weer verschenen in MO* magazine. Humanitair arts Réginald Moreels begrijpt niet waarom de politiek zo heftig reageert op de hongerstaking van asielzoekers in de Begijnhofkerk in Brussel.

https://www.mo.be/opinie/hoe-mogelijk-alweer-hongerstaking-politiek-wakker-moet-schudden

‘Een derde collectieve regularisatie betekent geen economische of sociale ramp. Een hongerstaking is voor de ene een onwettelijk drukkingsmiddel, voor de andere een wanhoopsdaad met de hoop op betere tijden. We raken nooit uit de dovemansdiscussie die de laatste dagen onze oren vermoeit. Bovendien zou het veel lijden besparen, want je moet wel gemotiveerd zijn om in hongerstaking te gaan en af te zien. Al ben ik een eenzame roeper in de woestijn en weet ik dat ik het keiharde njet van de staatssecretaris en de regering niet zal ombuigen: ik wil de bevolking en haar leiders er toch op wijzen dat een derde collectieve regularisatie geen economische of sociale ramp betekent. Zeker niet wanneer er voorwaarden verbonden worden aan zo’n collectieve regularisatie: een blanco strafblad hebben bijvoorbeeld, reeds aan het werk zijn (al dan niet zwartwerk) in een knelpuntberoep, familiale banden hebben met mensen die wettig in ons land verblijven. Hoe is het mogelijk dat in de loop van drie opeenvolgende legislaturen telkens een hongerstaking de politiek wakker moet schudden? Dat de regering de deur op een kier zet voor individuele regularisaties is een kleine blijk van goede wil. Maar we weten maar al te goed dat individuele regularisaties arbitrair zijn.

Bovendien is een collectieve regularisatie geen alleenstaande strategie. Er moet aansluitend ook een visie ontwikkeld worden op een evenwichtig migratiebeleid.

Quota afspreken voor het aantal migranten dat per jaar toegelaten wordt (uitgezonderd wanneer er rampsituaties zijn met veel mensen op de vlucht tot gevolg) is naar mijn mening correct, zolang zowel laag- als hooggeschoolde mensen toegelaten worden. Bovendien kan een verblijfsvergunning ook een tijdelijke vorm aannemen als de persoon in kwestie daarvan op de hoogte is en een tijdelijk attest ondertekent. Een politieke of economische migrant, en binnenkort ook de klimaatmigrant, zal toch nooit naar zijn thuis terugkeren zonder dat hij een deel van zijn verdiensten naar zijn familie kan terugsturen. Geen opbrengten van het (zwart)werk kunnen delen, wekt zeer menselijke schaamte op.

Ik stel mij de vraag hoe het mogelijk is dat in de loop van drie opeenvolgende legislaturen telkens een hongerstaking de politiek wakker moet schudden. Ontbrak de twee voorbije decennia dan elke visie op een evenwichtige en uitvoerbare migratiestrategie?

Er zijn talloze dossiers door de Dienst vreemdelingenzaken geraakt, vele asielaanvragen werden positief of negatief bevonden, niet erkende families en individuen werden uit ons land gedreven en een kleine helft van de individuele regularisaties werd goedgekeurd. Maar nooit werd deze netelige uitdaging ernstig aangepakt.

Op langere termijn (een paar weken tot jaren) stel ik een stapsgewijze strategie voor. De clandestiniteit van een mens is immers een persoonlijke en maatschappelijke pest. Het is een inbreuk op het recht op een waardig leven en op de minimale ethiek die we aan onze democratie verschuldigd zijn.

Een visie wordt ontwikkeld in verschillende fasen: overleg met sociale partners, vertegenwoordigers van zorg- en onderwijsnetten, middenveldorganisaties, en vertegenwoordigers van de regering gespecialiseerd in sociale zaken, financiën en volksgezondheid.

Drie essentiële vragen zijn: Hoeveel nieuwkomers zijn vandaag officieel tewerkgesteld? Hoeveel vacatures staan nog open en welke knelpuntfuncties moeten dringend ingevuld worden, in het besef dat binnen twintig jaar een derde van onze bevolking senior zal zijn?

Zo krijgt de werkgroep een beeld hoeveel mensen zonder enige discriminatie een tijdelijke contractuele job kunnen invullen. Zo kunnen tijdelijke werkcontracten afgesloten worden voor zowel hoog- als laaggeschoolde migranten na een intensieve inburgeringscursus. Ook de (al dan niet) gelijkschakeling van de diploma’s moet herzien worden. Het is niet normaal dat een arts hier om den brode taxichauffeur moet worden.

En de laatste vraag: hoeveel migrantenkinderen, zowel van ouders met of zonder papieren, asielzoekers of transitmigranten gaan er vandaag naar onze scholen? Welke scholen zijn bereid tot een gemengde opvang?

Dit onderzoek en dit overleg baseren zich best op adviezen van EU-partners die een degelijk migratiebeleid voeren om extreme acties zoals een hongerstaking te voorkomen, maar vooral om menselijk legaal tijdelijk of definitief te huisvesten.

Mijn laatste voorstel is om de zogenaamde hotspots in het Middellandse zeegebied om te vormen tot infomigrant bureaus, waar iedere migrant zich kan aanmelden met zijn curriculum vitae.

Op Europees niveau moet er tussen een groep kernlanden een evenwichtig migrantenquota heronderhandeld worden. Als de Europese Commissie tientallen miljarden op tafel wil leggen om de grenzen van Europa aan zijn zuidergrenzen en de Middellandse Zee beter te bewaken en naar Turkije te versassen via de EU-Turkije deal, rijzen mijn haren ten berge.

Kunnen die miljarden niet worden gespendeerd aan maatschappelijke experimenten, aan de ondersteuning van relevante opvanginitiatieven in de lidstaten, aan het creëren en helpen subsidiëren van tewerkstelling zonder discriminatie, aan steun voor onderwijs en vorming in scholen die zich daarvoor openstellen, aan het tijdelijk verschaffen van een medische zorgkaart voor iedere nieuwkomer?

Deze zorgkaart moet toegang mogelijk maken tot een welbepaald aantal essentiële en dringende zorgen. De beperkte meerkost van deze zorg in de sociale zekerheid zou gecompenseerd kunnen worden met de Europese fondsen alsook met de bijdrage van de tijdelijke tewerkstelling van de nieuwkomers.

Mijn laatste voorstel is om de zogenaamde hotspots in het Middellandse zeegebied om te vormen tot infomigrant bureaus, waar iedere migrant zich kan aanmelden met zijn curriculum vitae. Zo kan de persoon verwezen worden naar een lidstaat waar hij of zij kan gehuisvest en tewerkgesteld worden.

Een meertalige gids van de toegewezen lidstaat kan een nuttige hulp zijn (zoals in het recente Vlaams integratiedecreet staat. Dit vraagt zeker en vast een uitgebreide voorbereiding, een omvangrijke kruispuntbank, een performante informatisering en een aangepaste psychologische en fysische begeleiding.
Dat de huidige staatssecretaris in discussie gaat met de meest betrokken herkomstlanden verdient zeker aandacht, maar het blijft gissen of dit de veelzijdige wereldmigratie zal afremmen.

Deze voorstellen lijken in de huidige pandemische angstsfeer misschien irrealistisch, maar we staan niet alleen voor een wijziging van het klimaat, maar ook voor een maatschappelijke klimaatwijziging. Een wijziging die onomkeerbaar is, en voor mij zelfs hoopvol.

Réginald Moreels is humanitair chirurg en gewezen staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking.

zie ook https://www.unichir.africa/nl/over-dr-reginald-moreels

Dringende oproep van een Oostendenaar actief bij de Brusselse hongerstakers

link naar artikel Bruzz 700-migranten-zonder-papieren-brussel-hongerstaking

https://youtu.be/ftFiKxrB3Ts 

USPR (Unie voor de Regularisatie van Sans-Papiers) vraagt een duurzaam regularisatiebeleid naar aanleiding van de hongerstaking te Brussel

Mevrouw en Meneer de ministers,

Met dit schrijven wil ik uw aandacht vestigen op de politieke noodzaak van een tussenkomst in de verschillende bezettingen van de USPR (Unie voor de Regularisatie van Sans-Papiers).

Zoals u wellicht weet, zijn sinds 23 mei 475 mensen zonder papieren aan het hongerstaken. Deze staking, die al 34 dagen aanhoudt, is een kreet om openheid richting de totstandkoming van een duurzaam regularisatiebeleid. 

We vernemen dat na de verwerping van het wetsvoorstel van Défi, die als doelstelling had om duidelijke en permanente regularisatiecriteria in te voeren, alsook onafhankelijke commissie, de PS dringend een interministeriële commissie wil samenroepen. Wij verheugen ons op dergelijk initiatief! Het is hoog tijd dat de kwestie van de regularisatie op tafel van de regering belandt na de blokkade van de CD&V en, in het bijzonder, van Sammy Mahdi. 

Vandaag ligt de bal in het kamp van zowel de minister van Economie en Werk (Pierre-Yves Dermagne, PS), de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Frank Vandenbroucke, sp.a/Vooruit) als van de eerste minister (Alexander De Croo, Open-VLD).

Het huidige migratiebeleid van de regering en, in het bijzonder, van de staatssecretaris, is er een van autoritair liberalisme: namelijk de mogelijkheden tot migratie en vestiging zoveel mogelijk beperken. In plaats van het wetsvoorstel van Défi te ondersteunen voor de invoering van duidelijke en permanente criteria en een onafhankelijke commissie, verdedigen de verschillende partijen van de meerderheid Sammy Mahdi’s nota “asiel en migratie”. Het toppunt van onfatsoenlijkheid werd bereikt door de maatregel om het verblijf van buitenlandse studenten met één jaar te verlengen vooraleer ze uitgewezen worden door Ecolo als een overwinning te vieren.

Zowel de hongerstakers als de werkers zonder papieren die op het grondgebied aanwezig zijn, wachten op een oplossing om uit de uitbuiting en de armoede te stappen. Zij willen simpelweg toegang tot de arbeidsmarkt zonder voorwaarden. Echter, noch Sammy Mahdi, noch Pierre-Yves Dermangne hebben een tastbare oplossing bij de hand. Voor een werknemer zonder papieren die al tien jaar in België is en geen kinderen heeft, stelt de regering voor om terug te keren naar zijn of haar herkomstland om aldaar een procedure te starten voor de “unieke vergunning”. 

Hoewel de constante vergrijzing van de bevolking en de noden van de economische relance in voordeel van een regularisatie pleiten van de mensen zonder papieren, heeft de huidige regering niets anders te bieden dan vereeuwiging van de officieuze “humanitaire” criteria van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de essentie van het probleem vormen. 

In het kader van de deze interministeriële conferentie roepen wij op om een reëel debat te voeren om de basis te leggen voor een regularisatiebeleid van de mensen zonder papieren in België vertrekkende van de werkelijke situaties (werk, gezinssituatie, verankering, ziekte, onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden, pandemie en economische relance) binnen het respect voor de fundamentele rechten. 

Vervolgens vragen we dat, in afwachting van een politieke oplossing die binnen de regering onderhandeld zal worden, aan de hongerstakers een vernieuwbare verblijfsvergunning van één jaar met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt toegekend wordt. Tevens vragen wij ook aan de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, dat hij maatregelen neemt om de hongerstakers op te volgen, gezien de uiterst dringende situatie waarin ze zich bevinden. 

Teneinde het tempo te versnellen, vragen we aan de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, om in overleg met de gefedereerde entiteiten de toegang tot werk en vormingen te vergemakkelijken voor de hongerstakers. Eveneens vragen we aan de eerste minister, Alexander De Croo, om voor de nodige meerderheid te zorgen om te vermijden dat er doden vallen, die enorm zwaar zouden wegen op het beleid van deze regering. 

Internationale Dag tegen Racisme

Druk bijgewoonde webinar; eerstdaags vind je beeldverslag

“De gevolgen van racisme tijdens de WO II” (webinar 22 maart 2021)

Daniel Acke

De roman Bubele. Een schaduwkind van Adolphe Nysenholcin de kontekst van de getuigenisliteratuur en van de autobiografieën van verborgen kinderen.

De roman van Adolphe Nysenholc over zijn kinderjaren als “verborgen kind” en de nasleep ervan na de tweede wereldoorlog situeert zich ongetwijfeld in de literatuur die als getuigenis fungeert over de gruwel van het nazisme. Om dit merkwaardig boek in een bredere context te plaatsen zou ik eerst kort willen ingaan op de herinneringscultuur in het algemeen, die de laatste decennia zo belangrijk is geworden. Daarna zou ik willen tonen hoe de herinnering aan de volkerenmoord onder het nazisme (evenals de herinnering aan andere, recentere, massamoorden) zijn weerslag vindt in een nieuw type, zeer zakelijke, sobere literatuur gecentreerd rond de getuigenis, waarvan ik de voornaamste kenmerken zal samenvatten(…).

Wie de volledige tekst wil stuur een berichtje naar poldegrave@gmail.com

Onderstaande geef je een toelichting bij het begrip institutioneel racisme:

Boekvoorstelling “Het opengrenzenmanifest” Naïma Charkaoui

21 maart Platform in Oostende ondersteund door acties

Wie zijn we

Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.Tijdens een nationale manifestatie op 21 maart 2020 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. We herdenken die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samenleven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren. Samen staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van een groeiend aantal mensen en daarom op onze samenleving als geheel. Mensen op de vlucht worden slecht opgevangen. We sluiten kinderen op in gesloten centra en sturen mensen terug naar landen waar ze mogelijk gefolterd zullen worden. Voor migranten die hier al lang wonen is België niet het beloofde land. In het ‘rijke’ België leeft een schandalige 15% van de bevolking onder de armoedegrens, maar bij de Marokkaanse Belgen is dat zelfs meer dan 50%. In de lijst van EU- en OESO-landen staan we onderaan wat betreft gelijke toegang van etnisch-culturele minderheden tot de arbeidsmarkt. In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo hard in stand als in België. Ongeveer 55% van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond heeft na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl de helft van de Belgen na zes maanden werk vindt. Op de huurmarkt, in het onderwijs en in de publieke dienstverlening is er structurele discriminatie. Werken en studeren voor een betere toekomst? Niet als migrant in België.Wij verwachten van een overheid dat ze werkt aan een samenleving waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en zo artikel 23 van de grondwet, het artikel rond dat menswaardig bestaan, in beleid omzet. Bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar zetten en minderheden, vluchtelingen en migranten de schuld geven dat dat niet lukt, gaat daar lijnrecht tegenin. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Daarom schuift het platform zes concrete eisen naar voren, die elk individu of iedere organisatie mee kan ondertekenen: (Ondertekenen kan via https://www.platform2103.be/…/platform-manifestatie-24…) Bijkomende organisaties die in 2020 mee oproepen (13/2/2020)- Objectif, beweging voor gelijke rechten- ACV-CSC- PAD Belgium (People of African Descent)- Europe Belgium Diversity (EBD)/Negrophobia Observatory in Europe (NOE) Ondertekenaars 2019 (tem 25/3/2019):OrganisatiesIndividuen’t Uilekot vzw2Bouts asblAction Zoo HumainAfrika at home vzwAfriquya VzwAlhkrak Cha3bi de BruxellesAmitié Sans Frontière – Vriendschap Zonder GrenzenAntarsya BelgiqueAntwerp for PalestineAPOMSA ASBLArtforumATTAC BRUXELLES 2AYOBasiseducatieBazzzBCIB, BELGISCH CULTUUR ISLAMITISCH CENTRUMBe OneBelgian Aid Network vzwBePaxBICOS (Belgisch Islamitisch Centrum voor Ontwikkeling &Samenwerking)Boeh (Baas over Eigen Hoofd)Bond zonder NaamBRussells Tribunal brussels dichterscollectiefbuurtwerk ’t Lampeke vzwCBE Open SchoolCBE open school kortrijk-roeselareCEMÉACercle des Etudiants Arabo-EuropéensChange asblChanGements pour l’égalitéChiro Oost Houthalen-HelchterenChirojeugd VlaanderenChristenen voor het SocialismeCitoyenneté et Spiritualité Musulmane (CSM)CivilitéCoCABeCollectif Contre l’Islamophobie en Belgique asbl (CCIB)Collectif féministe KahinaCollectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations Collectif Ouvrons les Ports Bruxelles – Apriamo i Porti Bruxelles Collectif Rosa Parks Belgique COMACComité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – BelgiqueComité Mawda – Justice et VéritéComité mohsin Fikri belgieCurieus vzwDe AmbrassadeDe Genderbende DeWereldMorgen.beEcoloécolo jeuneEen Andere Joodse Stemella vzw European Observatory for Democracy and peaceFederatie Wereldvrouwen vzwFemma vzwFilet Divers vzw FMDO vzwFMVFormaat vzwFOS Open ScoutingFourm Gauche EcologieFuriaGaranceGastvrij Netwerk vzwGeneeskunde voor het Volk- Médecine pour le PeupleGents Actieplatform Palestina vzwGIGOS vzwGRIPvzwGroen GROENPLUSGroep INTROGroupe Montois de Soutien aux Sans-PapiersHand in Hand tegen racisme vzwHart boven HardHart boven Hard AntwerpenHartbovenHard/ToutAutreChose BXLHirak Rif BelgieHonduraswerkgroepHuis van Vrede vzwInclusief en Democratisch Comité – GentintalIntegratiepact vzwInternationaal Comité vzwJamJESjeugdhuis ChicagoJong East vzwJongsocialisten KAJKaramah EUKäthe Kollwitz VredesloopKif Kif vzwKinderwerking FabotaKolamela Kras Jeugdwerk vzwKURUKSHETRA VZWKVLV, Vrouwen met vaartLABOvzwLe monde des possibles asbl Liga Voor Mensenrechten vzwLigue des Droits HumainsLinks Ecologisch ForumLouis Paul Boonkring BrusselManiFiestaMarianne, vrouwenbeweging van PVDAmasereelfonds MinderhedenforumMix, LGBT+ groep van PVDA-PTBMovement XMRAXMuntpuntNavBelOdisee HogeschoolOne.Brussels – sp.aORBIT AntwerpenORBIT vzwOxfam Wereldwinkel AntwerpenPalestina Solidariteit vzwPlatform Allochtone Jeugdwerkingen- PAJ VZWProgress Lawyers NetworkPVDA-PTBRecht op Migratie vzwRedFoxrésistances ASBLRoSavzwSamenlevingsopbouw Antwerpen stadSamenlevingsopbouw BrusselSAP-Gauche anticapitalisteSchool zonder Racisme vzwSector SamenlevingsopbouwSIEMPRESocialistische mutualiteitenSolidair GentSolidarity for AllSOS Migrantssp.aStad WervikSteunpunt AntifascismeStream MediaTumult vzwUit De Margeuitgever EPOUnie Van Turkse VerenigingenUnion des progressistes juifs de BelgiqueVictoria DeluxeViva SaludVlaamse Dienst SpeelpleinwerkVluchtelingen Ondersteuning Sint-NiklaasVOEM vzw – Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van MoslimsVrede vzwVredesactieVROUWENRAADvzw AIF+vzw ClimaxiVZW JONGvzw MotiefVZW The Bassment Welcome in MechelenWijkacademie/academie de quartier MolenbeekYWCA-BelgiumAbdullah Khogyani Abts Noëmie Agentschap integratie & inburgeringAdam Liesbet Akhandaf Yasmina Baas Over Eigen Hoofd Alaluf Quentin Alpi Ludovic amadel amina anssens Charlotte Antunes Moreno Pedro Apers Heidi Asaert Ellen Azabar Sahila Educatief Medewerkster Internationaal comité vzwBaert Kyra Baladi Houssain Balci Zeynep Adviseur sp.aBamps Reinhide Barbier Astrid Baruti Pamela Batista de Artur Pedro Messias Baudon Marie Paule Ben Brahim Nejma Ben Chikha Chokri Theatermaker/artistic director AZHBntaleb Mustapha Boddin Roos Boeckmans Gill LeerkrachtBoen Marjan Boen Rik Boen Guido Bontia Max Boon Simone Boon Margot Boone Bart Borms Femke Boute Hilde Brems Eva Brevers Sylvie Bruggen Bilal politiek kandidaatCarlier Julie Caron Bart Vlaams parlementslidCatherine Lucas auteurCavens Lucienne Ceuppens Guy gemeenteraadslid Sp-aChairi Rabia Charlier Béatrice Cherfaoui Karima Chiappino Melanie Cissé Nagnalén Claes Ann leraresClaessens Joke Clessens Pierre Colombie Karlien Samen DiVers vzwColson Machteld Coolen reinhilde COOLS Christine Coppieters Carlien communicatiemedewerkerCottens Els Cox Roxanne Crabbé Sandra Cubat Christine D’angelantonio Tina D’haene Heidi lesgeverDakaeva Maret Coach MinderhedenforumDavid Xavier De Bodt Jean-Luc De Boeck Leen De Bruyne Alan Kandidaat Vlaams Parlement One Brussels De Clus Marleen De coninck Monica Kamerlid Sp.ade crits frank dichterDe Leener Fahim De Leersnyder Jozefien De Meyer René De Pauw Sonia De Prins Marcel De Quidt Mark Hoofd studiegebied hogeschool (op pensioen)de Ruijter Emma de ryck katrien De Smet Lot De Troij Annelien De Vos Didi StudentDe Winter joris G3W intal ACV OkraDe Witte Ludo AuteurDecoster Raoul StudentDeferme Mieke Degraeve Tanguy Delbaere Jo Delcour Chloë Delfosse Sabine Denis Beatrice Depauw Christophe Derycke Nathalie educatief medewerkerDesmedt Luc Gepensioneerddessein griet Destrebecq Maële Dewulf Caroline Dieter Decostere Dieter RegisseurDondeyne Sandra LoopbaanconsulentDucal Charles dichterDumortier Jos Gewoon hoogleraar emeritus KU LeuvenEdiya-Djeye-Ngondo Gertrude Einauan Najim Algemeen coördinator PAJ vzwEl Majjoudi Mohamed El Massaoudi Sarah El Massaoudi Karima El miamouni Aziza El Morabit Latifa El Moussaouiracgidad Rachida Els Coenen Els FLORES CALDERON Dany Rossana Fonteyn Daniel geens nik Geens Mariël Geert Valcke Gerçek Sevgi ArcheologeGeudens Godelieve Geysen Suzy Gielen Natalie Goetelen Brunhilde Goiris Wim PVDAGonzalez Villa Maria Rosa Govers Ilse Medewerker verkiezingen MinderhedenforumGregoor Annick Grenha António Groffy Luk Gruwez Luuk Gümüş Özgür Güven Betül Hadri Rabeha Heilporn Sophie Heirman Stijn Hellinckx Leen DocentHesse Edith himpe jill Honggokoesoemo Sophia Stafmedewerker MinderhedenforumHouben Henri Hulsens Eric publicistIsbai Saida Secretaris LBC-NVKIven Joris dichterJanssens Kim Jarry Imene Jiménez Eliécer Jiroflée Karin VolksvertegenwoordigerJo Beyen Julie Gevaert educatief medewerkster CBE Open SchoolKaisala Christelle Baseke Regiocoach MinderhedenforumKanmaz Meryem MInderhedenforumKarim Khalid Keimes Miel Kesteloot hrisk Knaepen Bea KOCAK Selahattin AuteurLambert Tinne Leerkracht lager onderwijs en pedagoogLamrani Mariam Etudiante odisee Langenaeken Linda Laquière Marc secretaris FMV en IQRA-schoolLardo Emmanuel Lasance Louise leal bernardo nathalie lebleu brigitte leloup nathalie Lemmens Lien Lemonnier Francis Leoni Guy Libeert Jona Educatief medewerker Centrum voor Basiseducatie Kortrijk -RoeselareLIEBEN Gilbert Liedts Magali Lonero Graziana Lukamba Leslie Luts Heleen Educatief medewerkerMabrouk Semir Maes Bert Mangeleer Sabine Marchant Valérie Marechal Lisa Maringer Yvette Marques Dilia ACV-CSC- militanteMartens Ariane Martens Sebastiaan Martens Ariane Martens Bruno Mechelmans Christine Merckx kristien vakbondssecretaris ABVV-BBTK AntwerpenMertens Chantal Meyvis Bart Michelante Mélissa Michiels Freija michils mireille leraresMina Labsir Leerkracht mintiens bo Mokhtari Rachida Moons Wendy Moriau jaklien Morreel Evelyn Odisee Hogeschool – studiegebied Sociaal-Agogisch WerkMostien Iza Nahas Omar Nana Jessica Nana Evelyn Neefs Paul Nelen Pauwels Els Ng Sauw Tjhoi voormalig VRT-journalist Ngosso Londé Nuelant Tanja Nuytemans Simen Onlen Layla Onlen Musti Otmani Malika Ouchan Younes Oulichki Kaoutar Voorzitter Jongsocialisten en diversiteitsconsulent ABVV Limburg Pauwels Karine Leerkracht en lid van ACOD onderwijsPauwels Lin leerkracht en lid ACOD OnderwijsPestieau Jean Pille Brigit Piqué Sylvain Pluymers Magda gepensioneerdePompen Mich PRUMONT Genevieve Ra Ihsane Raeymaekers Martine reekmans judith regent sandra educatief medewerker Open School Leuvenretsin katherine Rogge Stephanie Rooms Fleur Rooselaer Hilde Roosen Marie-Rose Rosiers Johan Rutten Anne Sakina Sakina Sallout Zakaria Refugee Schelstraete Erna GepensioneerdSchockaert Paul Schollen Veerle Schoofs Bart Schoors Mien lesgever NT2Schopp Caroline Schrijvers Luc independent Human Rights en Gay activistSerkeyn Johan sociaal-cultureel werker Shibasaki Mayuri Snoeck Christine Stafmedewerker diversiteit en onderwijsSomers Marie-Louise Somers Gepensioneerde vrijwilliger oxfamStassart Anne sterckx lukas Sterckx Jef VrijwilligerSthiago Adriana Strecker Albrecht Strypens Bie Coördinator Voorbereidingsjaar nieuwkomersSTUBBE ROOS Taminau Jannes Temmerman Karin volksvertegenwoordiger sp.aTerclavers Hans IndependentTerlien Merel co-voorzitster Furiaterryn Peter Theys Bart Regiopropagandist ACVThijs Damaas Thijsen Serge leraar BasiseducatieThoné Pol Oxfam Wereldwinkel WilrijkThys Naomi Tielemans Kristin Tommelein Karen Top Alain kamerlid sp.aToumi Manal Districtsraadslid Deurne PVDATran Phu Chloé Trona Paola Twahirwa Deborah Van Bellingen Wouter Directeur Integratiepact vzwVan Bergen Erwin verontwaardigde burgerVan Caudenberg Rut Van Criekinge Jan van de Goorberg Marianne VAN DEN BRANDE OLIVIER Van Den Daele KATHLEEN Van Den Eeckhout Samuël Van der Maelen Dirk Kamerlid/Voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken sp.aVan Dijck Bernice projectmedewerker Filet DiversVan Hecke Kelly Van Staeyen Ken Van Vreckom Hilde Advocatevan Zuijlen Merwin Vanattenhoven Greet Vanbossel Marion Opbouwwerker SamenlevingsopbouwVandenberghe Rita VANDENBROUCKE CHARLOTTE administratief medewerker vandoren pieter Vaneyste Thijs VANLANGENDONCK GEERT Coördinator Käthe Kollwitz VredesloopVanlerberghe Suzan educatief medewerker CBE Open school Kortrijk RoeselareVanmuysen Tuur Vanpaemel Griet HuisartsVenema Fenje Verbeeck Karel Parlementair medewerkerVercauteren Wim Verhelst Petra LeerkrachtVerlinde Bram Vermeersch Françoise Vermeulen Steven Verschaeve Iris co-voorzitster Furiaverschaeve hilde Verschueren Jef veulemans jan Vilas Boas Tiago Grafisch VormgeverViroux Fanny Vitackova Martina Vogels Mieke Vonck Bart Dichter, poëzievertaler, criticusWagemans Sarah DocentWalgraeve Miranda Wang Jian Wauman Chris Weyts Thomas woordvoerder Solidair GentWITTEK michel wouters steven yigit ayse Yilmaz Ozkan Zioual Sabrina Zl Jaouhari Zinab Sp.a

KNUFFELCONTACTWALKING-IN-BUBBLE 21 maart Platform Oostende + webinar 22 maart

DOE MEE ! DOE EEN “STAND UP” !STA OP TEGEN RACISME OP 21 MAARTINTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME & DISCRIMINATIEUitgeroepen door de Verenigde Naties (sinds 1966 nav het jongerenverzet in Sharpeville – Zuidafrika, tegen apartheid en racisme)Nog een dikke maand te gaan.👉CORONAPROOF 🆗ORGANISEREN WE OP, VOOR EN NA 21 MAART ACTIVITEITEN ONLINE.🤓OP ZONDAG 21 MAART GEEN OPTOCHT ✌️MAAR WEL IN FAMILIE EN/OF MET KNUFFELCONTACTWALKING-IN-BUBBLE🥰OPEN-AIR-SURPRISES & PREMIERES !!! 🤩ARTS & CULTURE 🤣🤣We keep you updated, right here, on the spot !FOLLOW & SHARE, VOLG ONS EN DEEL ONZE POSTSmet al jouw vriend(Inn)en voor VRIENDSCHAP, DIVERSITEIT & GELIJKHEID en TEGEN RACISME.(Stand-up’s uit 2019)

bron: https://www.facebook.com/platform.oostende