Greenpeace over de kerncentrales

Vorige vrijdag 18 maart 2022 heeft de federale regering een akkoord voorgesteld over de toekomst van de kerncentrales en de energietransitie. Als milieuorganisatie zijn wij absoluut niet tevreden. Hier kan je lezen waarom.

Het conflict in Oekraïne herinnert ons er op een tragische wijze aan dat politici onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (olie, gas en kool) en kernenergie dringend moeten aanpakken. Deze energiebronnen, die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het klimaat, doen de prijzen stijgen en laten niet toe onze autonomie op vlak van energie te waarborgen.

Het federale energieakkoord biedt geen antwoord op de klimaatcrisis, noch op de stijgende energieprijzen:

 • Twee kernreactoren proberen verlengen én nieuwe gascentrales subsidiëren is een ramp voor het klimaat, de veiligheid en onze factuur;
  – We riskeren 3 keer te betalen: voor fossiele subsidies, voor nucleaire prijsgaranties aan Engie, en voor meer kernafval waarvoor de factuur mogelijk bij de overheid belandt;
  – De maatregelen om “de energietransitie te versnellen” gaan niet ver genoeg of misschien zelfs de verkeerde richting uit: voor meer windenergie op zee moeten we vooral buiten België kijken en groene waterstof moet niet gebruikt worden om treinen te laten rijden;
  – Deze deal vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet, die schadelijk zijn voor het klimaat en mee de oorlog financieren. Ook biedt het akkoord geen oplossing voor de stijgende energieprijzen waarmee steeds meer huishoudens worden opgezadeld.
  – Wij blijven ons mobiliseren om het nucleaire risico in België te voorkomen: alle kernreactoren moeten tegen 2025 gesloten worden. Maar bovenal eisen wij een nieuw nationaal energiepact dat ons land op weg zet naar een sterk, sociaal en duurzaam energiesysteem. Als dit vandaag niet kan, wanneer dan wel?

Ambitieus industrieel beleid

De PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht heeft op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt dat het Vlaamse milieubeleid tekortschiet. Dat moet beter. Onze gezondheid, onze natuur, onze lucht en ons water: ze moeten weer de bescherming krijgen die ze verdienen, bij het vergunnen en controleren van industriële bedrijven.

Met een brede coalitie van milieu- en natuurorganisaties, maar ook gezondheids- en gezinsorganisaties zoals Kom op Tegen Kanker, alle Vlaamse ziekenfondsen, de Gezinsbond en beweging .net willen we de komende weken wegen op het Vlaamse beleid. 

Bekijk hier onze videoboodschap!

In een visietekst lichten we  28 speerpunten voor een ambitieus Vlaams industrieel milieubeleid uit. Ons doel: nooit nog een PFOS-schandaal! Op 18 maart zullen we deze visietekst overhandigen aan de Vlaamse Regering. Dat is immers het moment waarop de parlementaire onderzoekscommissie PFOS-PFAS haar eindrapport uitbrengt.

Om onze eisen kracht bij te zetten, hebben we een campagnewebsite met een petitie gelanceerd. Het doel: duizenden burgers laten tekenen om zo de druk op de Vlaamse Regering op te drijven.

Jij kan ons daarbij helpen! Roep jullie netwerk en achterban op om de petitie te tekenen:

 • Je kan dat doen door deze mail breed te verspreiden binnen jullie netwerk.
 • Je kan via de sociale media deze post versturen.
 • Plaats onderaan je e-mails een van deze banners.

Onze oproep tot een ambitieus industrieel milieubeleid is zoveel krachtiger als jullie deze mee ondersteunen. Dus teken de petitie,  verspreid mee de boodschap en maak onze publiekscampagne ‘Gezondheid en milieu voorop’ mee bekend!

Club van Rome “grenzen groei overschreden” en meer; standpunt van Roland Vanderbeke

Standpunt verscheen op FB https://www.facebook.com/groups/866367003430620/user/100001933887085/

“Overshoot”: grenzen groei overschreden.Eerste rapport van de Club van Rome ( 1972 ).Dit rapport had als titel: de grenzen van de groei”. Deze studie op vraag van de “Club van Rome” ( zie kadertje )uitgevoerd door een onderzoeksteam van het MIT ( Massachusetts Institute off technology ) ging over de gevolgen van een aanhoudende wereldwijde economische groei. Hun conclusie: zelfs onder de meest optimistische voorspellingen over de vooruitgang van de technologische kennis kon de wereld de huidige economische en bevolkingsgroei, nog slechts voor enkel 10 tallen jaren aan. Deze grenzen van de groei behelzen de wereld bevolking, landbouw, grondstoffen, industrie, pollutie en hun interactie. Ze stelden dat enkel via een gebundelde gelijktijdige aanpak van de belangrijkste problemen, de mensheid een staat van evenwicht kon bereiken noodzakelijk voor haar overleven. Tweede Rapport van de Club van Rome ( 1974 -76 ).Had als titel” De Mensheid op een Keerpunt” . Hierin werden de perspectieven van het eerste rapport benadrukt maar met verdere uitwerking van gevolgen en oplossingen per landen groep. Hun 2 belangrijkste conclusies waren ( pag. 205/206 ) : geen enkele fundamentele recht zetting van de wereld toestand en van de menselijke vooruitzichten is mogelijk zonder een wereldwijde samenwerking in een globale context en met lange termijn aanpak. En als tweede, de kosten niet enkel op economisch en politiek vlak, maar ook en vooral op gebied van menselijk lijden, die het gevolg zullen zijn van vertragingen in het nemen van onmiddellijke beslissingen, worden monsterlijk hoog.In het epiloog ( pag. 134/144 lezen we: 1. De huidige crisis is niet tijdelijk , maar weerspiegeld eerder een aanhoudende trend ingebakken in het historisch ontwikkelingsmodel.2. De oplossing voor deze crisis kan enkel ontwikkeld worden in een globale context met volledige en uitgesproken erkenning van een opkomend wereldsysteem en dat op lange termijn basis. Daartoe is er , naast andere veranderingen, de noodzaak aan een nieuwe economische orde en een globaal verdelingssysteem van middelen, nodig. 3. De oplossingen kunnen niet bereikt worden via traditionele middelen beperkt tot een geïsoleerd aspect van het wereldsysteem zoals economie. Wat er echt nodig is , is niet minder dan complete integratie van alle kennis over onze hiërarchische blik op de wereld ontwikkeling. Dat betekent: een simultane beschouwing van alle aspecten van de menselijke ontwikkeling, van individuele waarden en houdingen tot ecologische en omgevingstoestanden. 4.Het is mogelijk deze crisis op te lossen via samenwerking eerder dan via confrontatie, inderdaad samenwerking komt in de meeste gevallen ten goede aan alle deelnemers. De grootste obstakels voor samenwerking zijn korte termijn winsten die afgedwongen kunnen worden via confrontatie. Zelf indien deze winsten van korte duur zijn en ontegensprekelijk lijden tot verlies op langer termijn, is er altijd druk om te gaan voor de korte termijn winsten.50 jaar later.Gezien de huidige ( klimaat ) toestanden en hun gevolgen hebben de kapitalistische wereld leiders en hun Stalinistische tegenpolen ( intussen deel van het kapitalisme ) geen enkele rekening gehouden met de wetenschappelijke informatie en aanbevelingen, uit deze rapporten. Dat kunnen ze ook niet gezien het kapitalistisch wereld model, gebaseerd op ongebreidelde groei, onderdrukking, ongelijkheid, uitbuiting, dan op de helling komt te staan. Ook in de later verschenen rapporten van onder meer het klimaat orgaan van de VN het IPCC, onderschreven door steeds meer wetenschappers uit alle disciplines, werden tientallen jaren genegeerd. Nu dat men schijnbaar het licht heeft gezien, domineert het “ green washing “ en zijn de tot nog toe genomen maatregels “ to little to late “ . Zo investeren nog talrijke landen en ook Europa in fossiele brandstoffen en spreekt van een voorziene uitbreiding van de luchtvaart met 40 %. ten overstaan van de voor corona cijfers. De laatste rapporten van het IPCC wijzen op een toename en versnelling van de fenomenen, wijl de onmiddellijk nodige maatregels uitblijven.Ecologische “ Overshoot “Zij die denken dat de huidige problemen enkel over klimaat opwarming gaan vergissen zich grondig. We worden immers geconfronteerd met een “ ecologische overshoot “ , waarin de term “overshoot” er op wijst dat de schade zo erg is dat de natuur niet in staat is ze nog te herstellen. Het globaal plaatje ziet er zo uit:-Abrupte klimaat wijziging door sterke toename co2 en andere broeikast gassen ,met weg smelten poolkappen, gletsjers, permafrost, stijging van de zeespiegel, toename hittegolven, langdurige hevige regens, orkanen , overstromingen, bosbranden, ch4 zuur en stikstof verspreiding .-Verlies aan “Topsoil” de vruchtbare grond bovenlaag, woestijn vorming, verlies aan landbouwgrond, en zoetwater voorraad. Vernietigen van de bodem schimmel netwerken die massaal co2 opslorpen en de basisvoeding voor planten vormen.- Uitputting van de voorraden aan natuurlijke grondstoffen.-Verzuring van de oceanen met afsterven van plankton, vissen, koralen.-Verdwijnen van de biodiversiteit met massale sterfte van planten, dieren, bossen ,insecten.-Globale toxiciteit toename, chemische, nucleaire, plastiek pollutie.- Toename sociaal economische ongelijkheid.-Toename economische en politieke instabiliteit, stijging van het aantal autoritaire regimes.-De verschillende symptomen beginnen op elkaar in te werken en versterken elkaar ( cross feedback ) .Exponentiële toename van veranderingen.-Het bereiken van “ THE POINT OFF NO RETURN” waarbij welke maatregels er ook genomen worden ze geen impact meer hebben.Gevolg: een globale en lokale chaos , een eindeloze strijd om voedsel, drinkwater, grondstoffen, huisvesting, land, brandstof. Met massale migratie, toename van hedonisme, zelfmoorden, moorden, burgeroorlogen en oorlogen, kortweg totale barbarij.Derde wereld medeplichtig?Voor de kapitalisten zijn niet alleen de consumenten maar ook de derde wereld verantwoordelijk voor de klimaat toestanden en moeten ze hun duit in het zakje doen. Dat de meerderheid van hun bevolking niet wakker ligt van de toekomstige gevolgen van de klimaat opwarming zal niemand verbazen gezien ze vooral bezig zijn met de vraag of ze de volgende dag nog te eten gaan hebben. Er daarbij voor zorgend , met hun bloed zweet en tranen, dat spotgoedkope producten de koopkracht voor de gewone man in het rijke westen overeind houdt en zo rustig houdt.Geen hoop, geen wanhoop, maar actie.Wie nu nog geloofd dat deze uitdagingen onder het kapitalisme gaan opgelost worden is rijp voor het asiel. Al deze uitdagingen moeten nu en ter gelijke tijd aangepakt: de productie eenheden, de landbouw, vervoer en verkeer, huisvesting, banken en beurzen, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen…Slechts een totale “ system change” nu, via een revolutionaire omwenteling, met onteigening van grote bedrijven, banken, verzekering maatschappijen, met een geplande economie in harmonie met de natuur en werknemers zelfbeheer als doel, kan het mensdom nog redden.KADERTJE:De Club van Rome.In april 1968 vergaderden een groep van 30 personen uit 10 verschillende landen- wetenschappers, opvoeders, economen, humanisten, industriëlen, nationale en internationale overheidsambtenaren .- in het “Acccademia dee Lincei” in Rome. Ze vergaderden op initiatief van DR. Aurolio Pecci, een industriële manager, economist, man met visie, om te discuteren over een indrukwekkend onderwerp : de huidige en toekomstige perspectieven voor de mensheid. Uit deze ontmoeting ontstond de Club van Rome.

Roland 06.10.21.

26 nov. 2021 Actie Klimaat -coalitie te Brussel.

https://youtube.com/shorts/57ZoHxnB3Xg?feature=share

https://vimeo.com/channels/leffge

Een aantal LEF-leden waaronder een van LEF-Oostende was aanwezig op de actie van Klimaatcoalitie.

Op 10 oktober zijn we met tienduizenden op straat gekomen om concrete actie te eisen. Na de COP26 in Glasgow moeten we vaststellen dat de mooie woorden zijn verdwenen.

Terwijl België als land te voorzichtig was, is het ook duidelijk dat Vlaanderen alle besprekingen tegenwerkte. De ministers Jambon (NV-A) en Demir (NV-A) kunnen de champagne laten knallen maar intussen zijn het de burgers die blijven lijden onder de klimaatverstoring.
De reactie van België, en van Vlaanderen in het bijzonder, is onaanvaardbaar. Zowel voor zij die in België, als zij die elders in de wereld reeds de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. Maar ook voor de toekomst van iedereen.

Afspraak was op het Martelaarsplein, vrijdag 26/11 om 12.30 uur. Borden en slogans waren mee. Bereiden ons voor op de gevolgen van het nietsdoen tegen het klimaat te ondergaan in een gezamenlijke die-in. Herinnerden met ons de regering aan de vraag die wij op 10 oktober hebben gesteld: “How many more victims before we act?”/”Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat er actie wordt ondernomen?”

https://vimeo.com/channels/leffge

COP 26 Oostendse banner aan de voorgevel ABVV-Oostende

Station Oostende vrijdagochtend 29 oktober 2021

Station Oostende vrijdagochtend 29 oktober 2021

Aan de bloemenhorloge in het park van Oostende vrijdag 5 voor 12 u op vrijdag 22 oktober 2021

Banner op de klimaatmars gedragen door Oostendenaren