Oostende maakt deel uit van de EUROPESE COALITIE VAN STEDEN TEGEN RACISME met 10 PUNTEN ACTIEPLAN

EUROPESE COALITIE
VAN STEDEN TEGEN RACISME

10 PUNTEN ACTIEPLAN
Het 10-puntenactieplan, dat op 10 december 2004 in Neurenberg is aangenomen, staat nog steeds open voor ondertekening door Europese steden die zich op basis van deze verbintenissen bij de Coalitie van steden tegen racisme wensen aan te sluiten. De ondertekenende steden verbinden zich ertoe het actieplan in hun strategieën en actieprogramma’s op te nemen en er de personele, financiële en materiële middelen voor uit te trekken die voor een doeltreffende uitvoering ervan nodig zijn. Elk stadsbestuur is vrij in zijn keuze van de beleidslijnen die het meest relevant of dringend worden geacht.
Omwille van de coherentie wordt elke stad echter verzocht zo spoedig mogelijk ten minste één actie uit te voeren met betrekking tot elk van de verbintenissen. De stadsbesturen die sommige van de voorgestelde acties reeds hebben uitgevoerd of momenteel uitvoeren, wordt verzocht deze te versterken of aan te vullen met verdere acties uit het Actieplan. De ondertekenaars verbinden zich ertoe een contactpunt op te richten dat verantwoordelijk is voor de follow-up en de coördinatie van het Actieplan.
Voorstel LEF Oostende

Wat doet de stad met extreem rechts (zie filmpje onderaan) ?

lef-oostende.be/politieke/stop-extreem-rechts/?preview_id=114&preview_nonce=370510eba4&preview=true


1* Grotere waakzaamheid tegen racisme Oprichting van een netwerk voor toezicht, waakzaamheid en solidariteit tegen racisme op het niveau van de steden.
* Instelling van een mechanisme voor overleg met de verschillende sociale actoren (jongeren, kunstenaars, NGO’s, gemeenschapsleiders, politie, justitie, enz.
* In samenwerking met de organisaties van de civiele samenleving een systeem voor toezicht en snelle reactie opzetten om racistische daden en haatmisdrijven/toespraken op te sporen en onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen.

Voorstel LEF Oostende:

Is de Stad Oostende bereid een materiële/logistieke/financiële ondersteuning aan het Oostends Netwerk tegen racisme aan te bieden?

2* Beoordeling van racisme en discriminatie en toezicht op het gemeentelijk beleid Het initiëren of verder ontwikkelen van het verzamelen van gegevens over racisme en discriminatie, het vaststellen van haalbare doelstellingen en het vaststellen van gemeenschappelijke indicatoren om het effect van het gemeentelijk beleid te beoordelen.
* Het opzetten van formele middelen voor het verzamelen van gegevens en informatie over racisme en discriminatie op alle gebieden die onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen, door relevante variabelen in de gegevensverzameling op te nemen.
* Partnerschappen aan te gaan met onderzoeksinstellingen om de verzamelde gegevens en informatie regelmatig te analyseren, studies op plaatselijk niveau uit te voeren en concrete aanbevelingen voor het stadsbestuur uit te werken.
* Vaststelling van haalbare doelstellingen en toepassing van gemeenschappelijke indicatoren voor de evaluatie van trends op het gebied van racisme en discriminatie en van het effect van het gemeentelijk beleid.
Voorstel LEF Oostende:

(in progress)


3* Betere steun voor slachtoffers van racisme en discriminatie Steun verlenen aan slachtoffers en bijdragen tot de versterking van hun capaciteit om zich tegen racisme en discriminatie te verdedigen.
* Slachtoffers helpen zich te organiseren bij het zoeken naar rechtsmiddelen, initiatieven (counseling, monitoring, enz.) en preventieve maatregelen ter bestrijding van racisme en discriminatie.
* Steun verlenen aan plaatselijke instanties die juridische en psychologische bijstand verlenen aan plaatselijke slachtoffers van racisme en discriminatie.
* Het vaststellen van disciplinaire maatregelen binnen de routinefuncties van het stadsbestuur ten aanzien van racistische handelingen of gedragingen van stadsmedewerkers.
Voorstel LEF Oostende:

(in progress)
4* Meer inspraak en beter geïnformeerde stadsbewoners De stadsbewoners beter informeren over hun rechten en plichten, over de mogelijkheden tot bescherming en rechtsbijstand en over de straffen die op racistische daden of gedragingen staan, door middel van een participatieve aanpak, met name door overleg met gebruikers van diensten en dienstverleners.
* Regelmatig organiseren van gemeentelijke forums tegen racisme, in samenwerking met bestaande organen en mechanismen, om de gelegenheid te bieden de problemen van racisme en discriminatie in de stad, het plaatselijke beleid en de gevolgen daarvan te bespreken.
* Elk jaar, op 21 maart, de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie vieren met een reeks initiatieven om de bewustwording en de mobilisatie van de stadsbewoners te bevorderen.
* Plaatselijke NGO’s in staat stellen hun acties voort te zetten door informatie te verstrekken over en acties op te zetten tegen racisme en discriminatie.
Voorstel LEF Oostende:

(in progress)
5* De stad als actief pleitbezorger van gelijke-kansenpraktijken Bevorderen van gelijke-kansenpraktijken op de arbeidsmarkt en ondersteunen van diversiteit op de arbeidsmarkt door gebruik te maken van de bestaande discretionaire bevoegdheden van het stadsbestuur.
* De bestaande bevoegdheden van de stad als inkoper aanwenden door non-discriminatieclausules in plaatselijke contracten op te nemen.
* Het opzetten van een certificeringsprocedure voor plaatselijke bedrijven, winkels en plaatselijke professionele entiteiten die zich ertoe verbinden racisme te bestrijden en bereid zijn de tenuitvoerlegging van de plaatselijke mechanismen voor de behandeling van klachten over discriminatie te aanvaarden.
* Het opzetten van een partnerschap met bedrijven die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van antiracistisch beleid van de stadsautoriteiten en in het bevorderen van diversiteit als een economische strategie en een commerciële troef.
Voorstel LEF Oostende:

(in progress)
6* De stad als gelijke-kansenwerkgever en -dienstverlener De stad verbindt zich ertoe een gelijke-kansenwerkgever en -dienstverlener te zijn, en zich bezig te houden met toezicht, opleiding en ontwikkeling om deze doelstelling te bereiken.
* routinematige diversiteitsaudits uit te voeren om op basis van nauwkeurige gegevens een passend beleid en een passende praktijk te ontwikkelen.
* Vaststellen en ondersteunen van de leer- en ontwikkelingsbehoeften van het gemeentepersoneel door het opzetten van inleidende en voortgezette opleidingen voor het personeel van plaatselijke overheden teneinde: hun vermogen om met etnische en culturele diversiteit om te gaan te vergroten; de interculturele dialoog te bevorderen; bekwaamheid te ontwikkelen in anti-discriminatiepraktijken; en de nodige bekwaamheid te verwerven om cultureel gevoelige en passende diensten te verlenen.


* Positieve acties uit te voeren om de vertegenwoordiging van gediscrimineerde groepen of gemeenschappen in het personeel van de stedelijke autoriteiten, en met name in hun uitvoerende organen, te verbeteren.
Voorstel LEF Oostende: actie/diversiteitsplan opstellen voor het stedelijk personeel in samenspraak met de vakbonden

(in progress)
7* Eerlijke toegang tot huisvesting Actieve maatregelen nemen ter versterking van het beleid tegen discriminatie op het gebied van huisvesting in de stad.
* Opstellen van wettelijke normatieve instrumenten (ethisch handvest en een gedragscode) voor openbare en particuliere instanties die betrokken zijn bij het verhuren en verkopen van huisvesting, ter bestrijding van discriminatie bij de toegang tot huisvesting.
* Het verlenen van faciliteiten en stimulansen aan eigenaars en makelaars die zich verbinden tot de gemeentelijke anti-discriminatiecode.
* Oprichting of ondersteuning van adviesdiensten met als opdracht de bewoners van door discriminatie getroffen gebieden bij te staan en te ondersteunen bij het zoeken naar huisvesting in zowel de openbare als de particuliere sector.
Voorstel LEF Oostende:
Punt 7 Wonen
Iedereen heeft recht op een woning; een aantal makelaars/privé-verhuurders weigeren hun panden te huren op basis van racistische motieven. Praktijktesten zijn aangewezen om deze praktijken uit de wereld te helpen. Welke steun en verdere maatregelen kunnen we van de Stad Oostende verwachten?

(in progress)
Punt 7 Wonen
Iedereen heeft recht op een woning; een aantal makelaars/privé-verhuurders weigeren hun panden te huren op basis van racistische motieven. Praktijktesten zijn aangewezen om deze praktijken uit de wereld te helpen. Welke steun en verdere maatregelen kunnen we van de Stad Oostende verwachten?

(in progress)
8* Bestrijding van racisme en discriminatie via het onderwijs Versterking van de maatregelen tegen discriminatie bij de toegang tot en het genot van alle vormen van onderwijs, en bevordering van het onderwijs in wederzijdse verdraagzaamheid en begrip en van de interculturele dialoog.
* Maatregelen nemen om gelijke kansen te waarborgen, met name wat de toegang tot het onderwijs betreft, door middel van een beleid van positieve actie.
* Het ontwikkelen van didactisch materiaal (handboeken, gidsen, audiovisuele of multimediadocumentatie, kits) over wederzijdse verdraagzaamheid, eerbiediging van de menselijke waardigheid, vreedzame coëxistentie en interculturele dialoog, dat ertoe kan bijdragen dat leerlingen, leerkrachten en opleiders beter in staat zijn in een multi-etnische, multiculturele en interculturele omgeving te functioneren en met de druk en de mogelijkheden van die diversiteit om te gaan.
Voorstel LEF Oostende:

Punt 8 OnderwijsIeder kind heeft recht op een school; het onderwijsbeleid van de Stad Oostende koestert het bestaande inschrijvingsrecht waarbij gelijke kansen in onderwijs worden nagestreefd. In overleg met alle onderwijspartners binnen de Lokale Overleg Platforms (LOP BaO en LOP SO) is het DISCO (DIVERSITEITSSCREENING ONDERWIJS (DISCO) – STEUNPUNT DIVERSITEIT EN LEREN) ingevoerd. Stad Oostende investeert de komende jaren in het instrument ‘DISCO’ van de Universiteit Gent om de Oostendse scholen te ondersteunen met de steeds meer uiteenlopende leerlingen. Het voorkomen van sociale uitsluiting is immers een belangrijke hefboom in het kader van armoedebestrijding. Daarnaast sluipt verdoken en openlijk racisme binnen onderwijs. Welke concrete acties tegen racisme in het Oostends onderwijsveld mag men verwachten van de Stad Oostende?

 • Actieve ondersteuning van de LOP Basis en SO
 • (in progress)
  9* Bevordering van de culturele diversiteit Zorgen voor een eerlijke vertegenwoordiging en bevordering van de diverse culturele expressievormen en het culturele erfgoed van de stadsbewoners in de culturele programma’s, het collectieve geheugen en de openbare ruimte van het stadsbestuur, en bevordering van de interculturaliteit in het stadsleven.
  * De produktie vergemakkelijken, in partnerschap met vakmensen uit de door discriminatie getroffen groepen, van audiovisueel materiaal (speelfilms, documentaires, programma’s, enz.) dat hen in staat stelt uiting te geven aan hun ervaring met en hun aspiraties voor hun stad. De verspreiding van dit materiaal op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau vergemakkelijken.
  * Regelmatig financieren van culturele projecten en ontmoetingsplaatsen (evenementen, culturele centra, enz.) die de diversiteit van de stedelingen vertegenwoordigen (muziek, theater, dans, schilderkunst, enz.) en deze integreren in de officiële stadsprogrammering.
  * Het benoemen van plaatsen (straten, pleinen, monumenten, wijken) en/of het herdenken van gebeurtenissen die specifiek van belang zijn voor groepen die het slachtoffer zijn van discriminatie, ten einde hun bijdragen te erkennen en deze te integreren in het geheugen en de collectieve identiteit van de stad.
  Voorstel LEF Oostende:
 • (in progress)
  10* Haatmisdrijven en conflictbeheersing Ondersteunen of tot stand brengen van mechanismen voor de aanpak van haatmisdrijven en conflictbeheersing.
  * Oprichting van een pool van deskundigen (onderzoekers en mensen uit de praktijk, ook uit gediscrimineerde groepen) met relevante bekwaamheden om de plaatselijke gemeenschap van advies te dienen en de situatie te analyseren om ervoor te zorgen dat er een goede analyse is voordat er reacties worden bepaald.
  * Het oprichten van een inter-agentschappelijke groep van goed geïnformeerde medewerkers, die instanties vertegenwoordigt die bij dergelijke conflicten betrokken kunnen zijn (politie, onderwijssector, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, maatschappelijke organisaties, enz.) met verantwoordelijkheid voor het coördineren van acties in een vroeg stadium wanneer zich racistische misdrijven of groepsconflicten voordoen.
  * Het verstrekken van opleidingen over racistische misdrijven en conflictbeheersing aan geselecteerde medewerkers van betrokken instanties en instellingen (scholen, jeugdprogramma’s, integratiebureaus, enz.)
  Voorstel LEF Oostende:
 • Punt 10 Racistische haat
 • De haat wordt op georganiseerde manier in Oostende geuit (onder andere met de betoging tegen de straffeloosheid –zie filmpje Krant van West Vlaanderen Zeewacht-); Welke concrete maatregelen neemt de  Stad Oostende om dit in de toekomst tegen te gaan?

(in progress)